Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Oosterink Verzuim & Advies B.V.

  1. Oosterink Verzuim & Advies wordt hierna aangeduid met: “OV&A”.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden gegeven aan “OV&A” en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan degenen die voor “OV&A” werkzaam zijn, en voorts op alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.

  3. Alle in artikel 2 bedoelde opdrachten en werkzaamheden worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door “OV&A”, met dien verstande dat OV&A die opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid kan laten uitvoeren door aan haar onderneming verbonden personen, welke personen daarvoor nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk zijn.

  4. Elke contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van OV&A en -indien deze zich mocht voordoen- van haar bestuurder(s) en al degenen die voor OV&A werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag dat volgens de geldende polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien genoemde verzekering geen dekking biedt, dan is vorenbedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht aan OV&A voldane en/of verschuldigde honorarium.

  5. “OV&A” kan na overleg met opdrachtgever derden voor bepaalde werkzaamheden inschakelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de opdrachtgever. OV&A is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

  6. De opdrachtgever vrijwaart OV&A haar bestuurder(s) en al degenen die voor “OV&A” werkzaam zijn, tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en de in verband met dergelijke aanspraken door genoemde gevrijwaarden te maken kosten van juridische bijstand, tenzij bedoelde aanspraken het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van de gevrijwaarden.

  7. Tenzij anders overeengekomen, zal OV&A het honorarium voor de door haar verrichte werkzaamheden berekenen aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de overeengekomen uurtarieven. In het honorarium is een vergoeding ter dekking van algemene kantoorkosten inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. Door OV&A ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten worden naast het honorarium in rekening gebracht.

  8. De door de opdrachtgever aan OV&A verschuldigde bedragen worden in principe 2 wekelijks en bij de afwikkeling van de opdracht aan de opdrachtgever gedeclareerd. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is OV&A gerechtigd om over het uitstaande factuurbedrag 1% rente per maand (een gedeelte van een maand daaronder begrepen) en 15% wegens buitengerechtelijke incassokosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

  9. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en OV&A is onderworpen aan Nederlands recht. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van mediation. Indien het niet mogelijk is een geschil op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

  10. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van OV&A en al degenen die voor OV&A werkzaam zijn.


Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 53054245.