WGA-begeleiding

WGA-begeleiding

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) heeft betrekking op medewerkers die twee jaar ziek zijn en vervolgens kunnen instromen in de WGA. Sinds in januari 2017 de WGA-vast en WGA-flex zijn samengevoegd, bent u tot 12 jaar verantwoordelijk voor vaste én tijdelijke medewerkers die ziek uit dienst gaan of arbeidsongeschikt worden. Samen met gespecialiseerde organisaties bieden wij een plan om dit op geintegreerde wijze aan te pakken.

Voordelen:

  • Daling van de verzuim- en arbeidsongeschiktheidslasten
  • Geen loondoorbetalingssancties meer (100% garantie bij juiste invulling verplichtingen vanuit Wet poortwachter)
  • Daling van de WGA kosten door optimale benutting van vangnetregelingen
  • Succesvolle bezwaar- en herbeoordelingsprocedures met aanzienlijke besparingen (gemiddeld € 55.000,-)
  • Optimale inzet providers/ deskundigen
  • Meer grip op verzuim en arbeidsongeschiktheidsschade vanaf 26 weken
  • Afname van potentiële WIA/WGA-dossiers en verkorte doorlooptijd.